Algemene voorwaarden Home Creations

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Home Creations (eenmanszaak) opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Home Creations: opdrachtnemer, onder meer handelend onder de namen Home Creations, Nancy Geertsma, Vasgoed-interieurfotograaf.nl en vastgoedeninterieurfotografie.nl.
c. Producten van Home Creations zijn: Advies voor vastgoedpresentaties, fotostyling, fotografie voor vastgoedpresentatie (interieur, exterieur en omgeving. Tevens verkoopt Home Creations foto’s van lifestyle en reizen. Hierna worden deze producten hier afzonderlijk of allen tezamen, ‘product’ genoemd.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen
1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht Home Creations niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht
1. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Home Creations verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en kunnen) uit te voeren. Bij het uitvoeren van een opdracht verplicht Home Creations zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van opdrachtgever.
2. Het staat Home Creations vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen werknemers en/of ingeschakelde derden uit te laten voeren.
3. Home Creations zal bij het uitvoeren van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen, de zorg van een goed Home Creations in acht nemen.
4. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren zoals de kwaliteit van de informatie van opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, weersomstandigheden, ziekte of andere omstandigheden waarop Home Creations geen invloed kan uitoefenen. De termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijn in de zin van boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen opdrachtgever en Home Creations is overeengekomen.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Home Creations aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan Home Creations worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of juist aan Home Creations zijn verstrekt, heeft Home Creations het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Opdrachtgever staat tegenover Home Creations in voor de juistheid van verstrekte gegevens. Home Creations is niet aansprakelijk voor schade, van elke aard ook, doordat Home Creations is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Home Creations kenbaar was.
7. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
8. De levering van het product zal uitsluitend digitaal plaatsvinden, over het algemeen in de vorm van een JPEG. Het product wordt eenmaal geleverd aan opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk wordt verzocht om repeterende levering. Uitdrukkelijk behoudt Home Creations het auteursrecht over haar product. Zij geeft enkel met voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming een licentie voor het gebruik van haar product. Dat wil zeggen dat Home Creations alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming, instemming geeft haar werk op een bepaalde manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald (geografisch) gebied openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 4 Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, alsmede exclusief eventueel in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer verzend- en administratiekosten.
2. Home Creations heeft het recht om betaling van een voorschot te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot staat in redelijkheid tot het in het kader van de opdracht te verrichten werk. Indien er meubels worden gehuurd, dient de huur voorafgaande de huur 100% te zijn voldaan.
3. Wanneer de opdracht is volbracht brengt Home Creations de door haar verrichtte werkzaamheden in opdracht van opdrachtgever in rekening middels een factuur.
4. Indien de initiële opdracht door opdrachtgever vlak voorafgaand aan, dan wel ten tijde van het uitvoeren van die opdracht, wordt verruimd, is er sprake van meerwerk. Home Creations zal hier meerkosten voor in rekening brengen bij opdrachtgever.

Artikel 5 Betalingstermijn
1. Opdrachtgever dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
2. Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat in gebrekestelling door Home Creations is vereist.
3. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is Home Creations gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met 10% per maand (30 dagen) voor elke maand (30 dagen) na factuurdatum. Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke- als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van Home Creations, de kosten van eventueel ingeschakelde gemachtigde(n), advocaten, deurwaarders en incassobureaus indien de factuur, inclusief eventuele verhoging(en) niet binnen twee maanden na oorspronkelijke factuurdatum is voldaan. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 200,-.
4. Bij niet tijdige betaling is Home Creations onmiddellijk gerechtigd uitvoering van haar dienstverlening op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Home Creations kan leiden.
5. Bij faillissement van de opdrachtgever of bij betalingsachterstanden, zoals genoemd in de punten 2 en 3, behoudt Home Creations alle rechten om bij de partij die de producten in elke vorm van media toont, direct een schadevergoeding van 200% van de gefactureerde prijs van dit product/ deze producten en overige voortvloeiende juridische kosten op te eisen, zonder tussenkomst van de rechter.
6. Indien de factuur van Home Creations niet akkoord is, om welke reden dan ook, dient opdrachtgever dit binnen tien dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk mee te delen aan Home Creations. Bij het uitblijven van een dergelijke mededeling wordt de factuur geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een factuur ontslaan opdrachtgever niet uit zijn betalingsverplichting.

Artikel 6 Intellectuele eigendom
1. Home Creations behoudt het auteursrecht op het door haar geleverde product, alsmede alle overige rechten van intellectueel of industriële eigendom op het door Home Creations geleverde product. Wanneer de opdrachtgever niet betaald heeft voor het geleverde product(en) van Home Creations zoals genoemd in punt 5, artikel 5, vervallen de rechten die genoemd worden in punt 2 van artikel 6, en zal een verdere publicatie van het geleverde product verboden zijn. De boete bedraagt 200% van de gefactureerde prijs van het product en is voor rekening van de partij die dit product publiceert of toont in welke vorm van media dan ook. Hierbij verwijzend naar artikel 5 onder 5 van de algemene voorwaarden.
2. Alle door Home Creations verstrekte producten, zoals foto’s, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, rapporten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Home Creations worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Home Creations verleent enkel middels voorafgaande schriftelijke toestemming een licentie voor het gebruik van haar product. Dat wil zeggen dat Home Creations alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming, instemming geeft haar werk op een bepaalde manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald (geografisch) gebied openbaar te maken of te verveelvoudigen. De aard van het verstrekte product/de verstrekte producten bepaalt slechts dat het product/de producten dient/dienen te worden gebruikt voor de verkoop en/of verhuur van het op de stukken betrekking hebbend onroerend goed en zal/zullen dientengevolge alleen verstrekt worden aan partijen die met deze activiteiten direct te maken hebben, te weten potentiële huurders dan wel (ver)kopers van bedoeld onroerend goed.
3. Home Creations behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis en/ of gebouwde producten voor andere doeleinden te gebruiken.
4. Opdrachtgever zal, voor zover mogelijk, te allen tijde de aan het product gekoppelde copyrightvermelding (©Home Creations/Nancy Geertsma) zichtbaar laten voor een ieder die het product aanschouwt. Opdrachtgever zal te allen tijde derde(n) wijzen op en berichten over de herkomst van de door Home Creations gemaakte producten en het daarop rustende auteursrecht
van Home Creations.

Artikel 7 Geheimhouding – non concurrentie
1. Home Creations heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke zij door de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever ontvangt en die door opdrachtgever als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. Home Creations zal te allen tijde tegenover een ieder de vertrouwelijkheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen.
2. Home Creations zal deze verplichting tevens opleggen aan het door haar eventueel ingeschakelde derde.
3. Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de Wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die
o reeds bij Home Creations bekend is
o onafhankelijk van de opdrachtgever is verzameld
o door Home Creations rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen, of
o reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Klachten over een product van Home Creations dan wel de werkzaamheden die daaraan ten grondslag liggen, dienen door opdrachtgever binnen 10 dagen na voltooiing van het product schriftelijk te worden gemeld aan Home Creations. Alsdan dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de eventuele tekortkomingen aan Home Creations te worden medegedeeld, zodat Home Creations in staat is adequaat hierop te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is zal Home Creations de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen verrichten, tenzij opdrachtgever aan Home Creations te kennen geeft dat dit niet noodzakelijk is, danwel Home Creations redelijkerwijs behoort te begrijpen dat verdere nakoming niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat dit zinloos is geworden.
3. De aansprakelijkheid voor eventuele tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is voor Home Creations beperkt tot maximaal het bedrag wat Home Creations aan het product waarvoor opdracht is gegeven door opdrachtgever, zal factureren/ heeft gefactureerd. Indien het product door opdrachtgever of via opdrachtgever door een derde voor andere doeleinden wordt gebruikt dan voorafgaand aan Home Creations opgegeven, is Home Creations niet aansprakelijk voor enige schade. Dit geldt niet indien er sprake is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Home Creations of personen die door Home Creations zijn ingeschakeld voor het verrichten van de opdracht. Home Creations zal geen indirecte schade vergoeden.
4. Op geen enkele wijze zijn rechten aan een door Home Creations geproduceerd product te ontlenen.
5. Home Creations aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derde(n).

Artikel 9 Intrekken van een opdracht
1. Zowel opdrachtgever als Home Creations heeft het recht de opdracht voor aanvang van de werkzaamheden door Home Creations, door schriftelijke intrekking met opgaaf van reden te doen eindigen. Intrekking van de opdracht door opdrachtgever ontslaat Home Creations van de verplichting tot uitvoering van de opdracht. Eventueel reeds gemaakte (deel)producten door Home Creations zullen niet aan opdrachtgever worden geleverd tenzij hier volledige betaling aan ten grondslag ligt.
2. Indien opdrachtgever de opdracht intrekt is opdrachtgever verplicht om administratiekosten van 10% van de totale kosten van de opdracht met een minimum van € 75,-, alsmede de overige door Home Creations gemaakte kosten aan Home Creations te voldoen. Dit dient ook betaalt te worden indien Home Creations nog geen aanvang heeft gemaakt met het verrichten van de werkzaamheden.
3. Indien opdrachtgever de gemaakte afspraak om de opdracht tot het maken van een product, intrekt of wenst te verzetten binnen 24 uur voor de uitvoering hiervan, kan Home Creations voorrijkosten en het uurtarief van de gederfde tijd aan opdrachtgever doorberekenen.
4. Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt is Home Creations gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever per omgaand te ontbinden.

Artikel 10 Ontbinding
1. Zowel opdrachtgever als Home Creations heeft het recht de opdracht door schriftelijke opzegging met opgaaf van reden te ontbinden. Ontbinding van de opdracht door opdrachtgever ontslaat Home Creations van de verplichting tot verdere uitvoering van de opdracht. Eventueel reeds gemaakte (deel)producten door Home Creations zullen niet aan opdrachtgever worden geleverd tenzij hier volledige betaling aan ten grondslag ligt.
2. Indien opdrachtgever de opdracht ontbindt, is opdrachtgever verplicht om de kosten die reeds door Home Creations zijn gemaakt, te vergoeden. Dit zal bedragen 50% van de totale kosten van de opdracht, alsmede de overige door Home Creations gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor ingeschakelde derde(n). Home Creations zal een gespecificeerde opgave doen van de door haar gemaakte kosten, die opdrachtgever alsdan dient te betalen. De opgave kan nimmer hoger zijn dan het vooraf geoffreerde bedrag voor de betreffende opdracht.
3. Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt is Home Creations gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever per omgaand te ontbinden.

Artikel 11 Verstrekken van gegevens aan derden
1. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een product van Home Creations zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Home Creations aan derden te verstrekken, tenzij de aard van het verstrekte product bepaalt dat het product dient te worden gebruikt voor de verkoop en/ of verhuur van het op de stukken betrekking hebbend onroerend goed en zal dientengevolge alleen verstrekt worden aan partijen die met deze activiteiten direct te maken hebben, te weten potentiële huurders dan wel kopers van bedoeld onroerend goed.
2. Home Creations is gerechtigd om in het kader van een opdracht gegevens van de opdrachtgever aan derden te verstrekken.

Artikel 12 Bewaartermijn
Home Creations zal de door haar gemaakte eindproducten voor opdrachtgever maximaal 6 maanden opslaan en kosteloos een enkele opdracht op verzoek kunnen leveren. Na 6 maanden zullen de eindproducten in het archief worden opgeslagen. Op verzoek van opdrachtgever kan tot maximaal 1 jaar terug en tegen een meerprijs van € 9,95 ex btw per opdracht een eindproduct uit het archief worden opgevraagd. Een jaar na de uitvoering van een opdracht worden alle gegevens verwijderd.

Artikel 13 Melding van eigendomsrechten bij foto’s
Opdrachtgever zal te allen tijde de aan het product gekoppelde copyrightvermelding (© Home Creations/ Nancy Geertsma) zichtbaar laten voor eenieder die het product aanschouwt.
Opdrachtgever zal te allen tijde derde(n) wijzen op en berichten over de herkomst van de door Home Creations gemaakte producten en het daarop rustende auteursrecht van Home Creations.

Artikel 14 Overige bepalingen
1. Home Creations heeft het recht om een product te gebruiken voor eigen publicatie of promotie. Afwijking hierop is enkel voorafgaand schriftelijk mogelijk.
2. In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.
3. Home Creations verzamelt en registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de opdrachten vrij gebruiken.

Artikel 15 Toepasselijk recht en de bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen Home Creations en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk, aansluitend worden beoordeeld en beslecht door de rechter in Den Haag.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

UA-22685287-1